Haslev BokseKlub af 1976´s vedtægter

§ 1 Klubbens navn er Haslev Bokseklub af 76,  www.haslevbokseklub.dk
§ 2 Klubbens formål: At samle yndere af boksesporten, såvel aktive som passive, til fælles idrætslige interesse.
§ 3 At overholde de til enhver tid gældende love og reglementer for klubben, og de organisationer den er medlem af.
§ 4 Man kan optages som medlem af klubben i det kalenderår man fylder 15 år, og i øvrigt følger klubbens §2 og §3.
§ 5 Ledelsen samt instruktørerne er ansvarlige for, at alt forgår i den bedste klub ånd i træningslokalet, samt ved alle H.B.K. arrangementer. Det er medlemmernes pligt, at vise sportslig optræden i alle henseender. Brud på disse regler, kan medføre karantæne eller udelukkelse af klubben.
§ 6 Et medlem der er sat i karantæne, kan under ingen omstændigheder deltage i fællestræning og kampe, uanset om det er på grund af en K.O. eller en forseelse mod klubbens regler. I det sidst nævnte tilfælde skal ledelsen indkalde det implicerede medlem til møde, hvor hans sag kan blive behandlet.
§ 7 Klubbens højeste myndighed er bestyrelsen, som skal afholde den årlige generalforsamling i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Kassereren skal møde med revideret regnskab.
§ 8 Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent og referent
2 Formanden afgiver beretning
3 Kassereren aflægger regnskab
4 Indkomne forslag
5 Valg af bestyrelse i henhold til § 9
6 Eventuelt
§ 9 Klubben består af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen består af: Formand, Kasser, samt 3 best. medlemmer. Der vælges 1 suppleant for bestyrelsen samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
§ 10 Lige år vælges: Formand, 2 best. medlemmer, 1 best.suppl og 1 rev. suppl. Ulige år vælges: Kasser, 1 best. medlem, 1 best. suppl, 1 revisor og 1 rev.suppl.
§ 11 Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, deriblandt formand, kasserer og sekretær.
§ 12 Kontingentet fastsættes hvert år til den ordinære generalforsamling i april måned.
§ 13 Når et aktivt medlem er 3 måneder i restance, kan kasseren slette vedkommende fra medlemslisten.
§ 14 Bestyrelsen har sin fulde bemyndigelse til at udnævne et medlem som har vist klubben mere end almindelig interesse, til æresmedlem.
§ 15 Klubbens kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 700,-. Det overstigende beløb indsættes på Girokonto.
§ 16 Klubben kan ikke opløses, så længe 5 aktive ønsker den bibeholdt. I tilfælde af opløsning, skænkes klubbens midler til Faxe kommune.
Sidst revideret på generalforsamling 23.3.11